Retssager

Kontoret fører og behandler retssager i byretterne og ved Østre- og Vestre Landsret samt ved voldgiftsretterne. Vi har stor erfaring i alle aspekter ved gennemførelse af en retssag fra de indledende drøftelser til sagens anlæg og deltagelse i hovedforhandling.

Flere af de førte sager for landsretterne er blevet optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bygge- og boligret.