Østre Landsret afsagde kendelse om, at advokat, der var udpeget som boligdommer på udlejerside ikke var inhabil

I sagen repræsenterede vi udlejer, Sampension KP Danmark A/S, mod Coop Danmark A/S i en tvist om lejens størrelse (§13-sag).

Under sagen gjorde lejers advokat gældende, at den boligdommer (en advokat) som vi havde peget på var inhabil, fordi advokaten på samme tidspunkt selv bistod en anden erhvervslejer i en anden markedslejesag.

Både byretten og Østre Landsret gav os medhold i, at boligdommeren ikke var inhabil. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at der ikke var grundlag for at antage, at det erhvervslejemål som boligretssagen angik var sammenligneligt med det erhvervslejemål som boligdommeren på samme tidspunkt bistod en anden udlejer med, uanset at der i begge tilfælde var tale om større dagligvarebutikker i Københavnsområdet (hhv. København SV og København S).

Østre Landsrets kendelse viser, at der ikke er noget til hinder for, at en boligdommer, der selv er advokat på samme tid bistår som advokat i en anden markedslejesag, når bare lejemålene ikke er umiddelbart sammenlignelige, fx. som følge af afstanden mellem lejemålene.

Sagen blev varetaget af advokat Jens Fisker.

(Fisker j.nr. 100050 • København • 2017 • trykt i U.2017.3543 og TBB2017.900)