Persondatapolitik.

Sådan behandler Fisker Advokater personoplysninger

1

Behandling af dine personoplysninger

Fisker Advokater behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokatvirksomhed. Hvilke typer personoplysninger, vi har registreret om dig, afhænger i væsentligt omfang af, hvilken relation du har til os. Som ud-gangspunkt vil personoplysningerne være almindelige/ikke-følsomme oplys-ninger som dit navn, din adresse og øvrige almindelige identifikationsoplys-ninger. I sjældne tilfælde kan der også være tale om følsomme personoplys-ninger, herunder om strafbare forhold. Oplysningerne er registreret af hensyn til vores sagsbehandling og kan være oplyst af dig selv, tredjemænd eller ligge offentligt tilgængeligt på diverse registre som f.eks. CVR-registret.

Grundlaget for Fisker Advokaters registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databe-skyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7. Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger kan f.eks. være den kontrakt eller anden aftale, der er ind-gået mellem dig og os vedr. advokatbistand.

Behandlingsgrundlaget kan også være en retlig forpligtelse. Det følger således f.eks. af retsplejeloven og de advokatetiske regler, at Fisker Advokater i de sager, som vi påtager os, kan være forpligtede til at medvirke til, at disse bli-ver oplyst mv. Der kan for eksempel også i anden lovgivning end forordnin-gen og databeskyttelsesloven være regler om, at en behandling af personop-lysninger kan eller skal finde sted. Grundlaget for behandling af følsomme personoplysninger vil typisk også være, at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttel-sesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Som led i Fisker Advokaters sagsbehandling kan det være nødvendigt at vide-regive dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, andre advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af data-beskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de øvrige regler, vi som advokatvirksomhed er underlagt.

2

Opbevaring af dine personoplysninger

Fisker Advokater opbevarer dine personoplysninger frotroligt, så længe det er nødvendigt til de ovennævnte formål, og så længe et afgivet samtykke ikke er trukket tilbage.

Personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede klienter bliver slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at op-bevare informationerne i en længere periode.

Fisker Advokater vil opbevare dine personoplysninger i højst 8 år efter sam-arbejdets ophør, medmindre vi er pålagt at opbevare dine personoplysninger i en længere periode efter lov.

3

Videregivelse af dine personoplysninger

Fisker Advokater videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, såfremt det er nødvendigt, og der er lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, forenin-ger mv. afhængigt af sagens karakter.

Internt er det vores medarbejdere, som har et sagligt behov for at se dine per-sonoplysninger, der har adgang til disse.

4

Dine rettigheder

Følgende rettigheder tilkommer dig som registreret:

Du har ret til yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Fisker Advokater opbevarer og behandler om dig i et struktureret, almindeligt an-vendt og maskinlæsbart format. Dette kan du få ved at kontakte os på e-mail info@fiskeradvokater.dk

Du kan herudover altid gøre indsigelse mod Fisker Advokater behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger be-grænset. Desuden har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, eller slet-ning af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker indsigt i og berettigelse eller sletning af dine personoplysninger, kan du kontakte in-fo@fiskeradvokater.dk med meddelelse herom.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at kontakte os. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen fore-taget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Fisker Advokater gør dig opmærksom på, at der kan være begrænsninger i disse rettigheder. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

5

Kontakt

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan kontakte os på følgende:

Fisker Advokater
Bredgade 27
1260 København K

Tlf.: 70 70 76 32
Mail: info@fiskeradvokater.dk

6

Klage til datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over Fisker Advokaters behandling af dine personop-lysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk):

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk