Afgørelser

Vi har samlet et udpluk af de afgørelser, som vi har varetaget gennem årene. Opdateres løbende.

Såfremt du har spørgsmål, eller ønsker en kopi af dommen/afgørelsen, er du velkommen til at sende os en mail med dine kontaktoplysninger til jf@fiskeradvokater.dk.

Sag om isoleret bevisoptagelse, jf. retsplejelovens § 343 skulle tillades

Københavns Byret gav andelshaver medhold i, at der skulle tillades sag om isoleret bevisoptagelse,…

Boligretten havde ikke kompetence til at behandle spørgsmål om markedslejen i beboelseslejemål – Procesbevillingsnævnet ansøgt om appeltilladelse

Boligretten i København afsagde kendelse om, at spørgsmål om lejefastsættelse efter lejelovens §…

Bestyrelse i ejerforening kunne ikke træffe beslutning om at anlægge sag uden godkendelse på generalforsamling (ANKET)

Københavns Byret afviste ved dom af d. 3. januar 2024 at behandle en sag, hvor en ejerforening…

Højesterets dom om 2-ugers fristen i lejelovens § 98, stk. 2

Højesteret har d. 29. september 2021 afsagt dom i den af Fisker Advokater ankede dom om forståelse…

Københavns Kajakklub frifundet for krav om 10-dobling af lejen

Boligretten i Glostrup frifandt Københavns Kajakklub for et krav om en næsten 10-dobling af…

Erhvervslejer havde ikke ført bevis for mundtlig aftale

Erhvervslejemål ophævet. Østre Landsret stadfæstede Fogedretten på Frederiksbergs kendelse, og…

Påkrav fra haveforening kunne ikke danne grundlag for eksklusion

Østre Landsret stadfæstede Fogedretten i Glostrups kendelse om ikke at fremme eksklusion af…

Gener fra altan overskred ikke den naboretlige tålegrænse

Retten på Frederiksberg afsagde dom om, at opsætning af altan i andelslejlighed på 1. sal ikke…

Erstatningskrav mod lejer for Højesteret

Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at indbringe sag for Højesteret om fristen for…

Boligdommer var inhabil (trykt)

Østre Landsret afsagde dom om, at boligdommer i boligretten var inhabil og ophævede boligrettens…

Ejerforenings ret til fælles kælderlokale

Tvist mellem ejerforening og ejer vedr. et fælles kælderlokaleVi repræsenterede en ejerforening i…

Udlejer fik stor lejeforhøjelse

Lejen for et erhvervslejemål blev næsten fordoblet efter boligretssagVi repræsenterede udlejer,…

Nabostrid om haveareal

Ejerforening vandt tvist om ret til eksklusiv brug af havearealVi repræsenterede en ejerforening…

Adgangsnægtelse medførte ophævelse af boliglejemål

Københavns Byret ligestillede lejers nægtelse af udlejers ret til at gennemføre renovering med…

Lejers henvendelse til kommune førte ikke til ophævelse (trykt)

Østre Landsret afsagde dom om, at en lejers henvendelse til kommunen om lejemålets areal, mens…

Erstatningskrav var forældet (trykt)

I en trykt dom fandt Vestre Landsret, at et erstatningskrav som følge af mangler ved…

Advokat som boligdommer ikke inhabil (trykt)

Østre Landsret afsagde kendelse om, at advokat, der var udpeget som boligdommer på udlejerside…

Lejepåkrav var ugyldigt (trykt)

Udsættelse af lejer afvist i landsretten, da påkrav indeholdt beløb, der ikke kunne opkrævesVi…

Udvalgte kunder

Sampension

Københavns Kajakklub

Bregentved Gods