Østre Landsret stadfæstede Fogedretten i Glostrups kendelse om ikke at fremme eksklusion af haveejer. Fisker Advokater repræsenterede haveejer.

I sagen repræsenterede vi en haveejer, der d. 7. maj 2020 var blevet ekskluderet fra sit medlemskab af en haveforening på grund af manglende betaling for vand og d. 25. maj 2020 tillige var blevet ekskluderet på grund af uorden i haven.

Fogedretten fandt efter en konkret vurdering, at haveejeren havde berettigede indsigelser til vandforbruget, og at haveforeningen ikke havde konkretiseret, at manglende betaling af en del af vandforbruget kunne føre til eksklusion.

Fogedretten fandt endvidere, at en eksklusion som følge af uorden i haven ikke kunne føre til eksklusion, bl.a. fordi det fandtes vanskeligt på baggrund af billedmateriale at vurdere, om haveejer groft havde forsømt sin vedligeholdelsespligt.

Haveejer blev dermed frifundet for begge eksklusioner/ophævelser og blev tilkendt sagsomkostninger.

Sagen viser, at der er en grænse for fogedretternes prøvelsesret, når der er fremsat berettigede indsigelser i forhold til en eksklusion/ophævelse, uanset klar vedtægtshjemmel. Fogedretten fandt det i begge tilfælde betænkeligt at fremme eksklusionsbegæringen.

Sagerne omhandlede ikke spørgsmålet om husordensovertrædelser, hvor fogedretten i visse tilfælde er tillagt en udvidet kompetence, jf. lejelovens § 107, stk. 3 analogt.

(Fisker j.nr. 100336 • 23. afd. kære nr. B-22-21, Østre Landsret • 2021)