Erhvervslejemål ophævet. Østre Landsret stadfæstede Fogedretten på Frederiksbergs kendelse, og udsatte en erhvervslejer, der fastholdt, at lejen ikke skulle reguleres som angivet i lejekontrakten.

I sagen repræsenterede vi en ny ejer/udlejer af en mindre erhvervsejendom i Valby med et erhvervslejemål  på ca. 550 m2. Erhvervslejemålet var indgået i 2012. Ifølge lejekontrakten skulle den årlige leje reguleres med minimum 3% , og det fremgik, at ændringer til lejekontrakten skulle ske skriftligt for at være gyldige. Lejen var ikke blevet reguleret siden 2015, og udlejer afgav herefter påkrav om betaling af den beregnede regulerede leje pr. 2021. Lejer valgte at fortsætte med at betale samme husleje som hidtil under henvisning til, at der skulle være indgået en mundtlig aftale om, at lejen ikke skulle reguleres. Da den fulde husleje ikke blev betalt, ophævede udlejer lejemålet.

Under fogedsagen forklarede lejer, at det var aftalt med tidligere udlejer (et dødsbo), at lejen ikke skulle reguleres. Lejers forklaring blev understøttet af vidneforklaring fra bl.a. lejers revisor, men fogedretten fandt alligevel, at lejer ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var indgået en sådan mundtlig aftale.

Som følge heraf, og da udlejer havde afgivet gyldigt påkrav om betaling af den regulerede leje, fremmede fogedretten sagen og udsatte lejer af lejemålet. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse og tilkendte yderligere sagsomkostninger til udlejer.

Lejer var under hele forløbet repræsenteret ved advokat. Sagen viser, at der skal overordentlig meget til for at løfte bevisbyrden for en mundtlig aftale, og at fogedretten ikke er afskåret fra at realitetsbehandle denne type indsigelser. Lejers advokat havde anmodet om, at sagen skulle behandles af boligretten.

Fisker Advokater har under hele sagen rådgivet udlejer og afgivet nye påkrav/ophævelser over for lejer.

(Fisker j.nr. 100338 • 13. afd. kære nr. B-137-21, Østre Landsret • 2021)