Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at indbringe sag for Højesteret om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

I en sag, hvor vi repræsenterer en mindre privat udlejer, har Procesbevillingsnævnet d. 23. juni 2020 givet tilladelse til at indbringe en sag for Højesteret.

Sagen drejer sig om, hvorvidt 2-ugers fristen i lejelovens § 98, stk. 2 for at fremsætte krav mod en fraflyttet lejer også gælder for egentlige erstatningskrav, jf. lejelovens § 25, stk. 2. Konkret drejede sagen sig om, hvorvidt en lejer hæftede for at have vanrøgtet/ødelagt en bordplade, selvom udlejer først fremsatte krav om udbedring efter 2-ugers fristen i lejelovens § 98, stk. 2. En ødelagt bordplade udgør et erstatningskrav, der ikke omfattes af de almindelige istandsættelseskrav i lejelovens § 98, stk. 1 som stk. 2 henviser til.

Efter vores opfattelse er det ikke rimeligt, eller i øvrigt i overensstemmelse med lovens ordlyd, at fristen også skal omfatte denne type krav, da der ikke er et beskyttelseshensyn at tage over for den lejer, der culpøst eller forsætligt måtte have smadret lejemålet.

Selvom den seneste retspraksis fra Østre Landsret peger i retning af at alle krav prækluderes efter lejelovens § 98, stk. 2, er der også landsretspraksis, der siger at erstatningskrav prækluderes.

Procesbevillingsnævnets beskrivelse kan læses her:

https://domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/aktuelt/2020/7/lejesag-om-fristen-for-udlejers-erstatningskrav-mod-fraflyttet-lejer/

Sagen er indbragt for Højesteret d. 20. juli 2020.

Sagen er d. 19. januar 2021 optaget til dom af ankeudvalget.

(Fisker j.nr. 100266 • København • 2020 • trykt i XX)