Forretningsforbindelser.

1

Forretnings-betingelsernes område

1.1 - Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Fisker Advokater ApS ("Fisker Advokater"), CVR-nr. 39 68 75 85 udfører for kunden, med mindre kunden har indgået anden skriftlig aftale for den pågældende opgave med os.

2

Advokater og øvrige juridiske medarbejdere

2.1 - Enhver advokat i Fisker Advokater er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

3

Udførelse af advokatopgaven

3.1 - Fisker Advokater definerer opgaven for kunden i samarbejde med kunden. En opgave kan omfatte én eller flere advokatydelser for den samme kunde eller for flere kunder.

3.2 - Fisker Advokater udfører opgaven i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i retsplejelovens regler om advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.4. Honorar, klientkonto m.v.

4

Honorar

4.1 - Fisker Advokater fastsætter honoraret ud fra en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår dels ressourceforbruget, herunder den medgåede tid, anvendte specialkompetencer, om opgaven er udført under meget stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, dels det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for kunden og det opnåede resultat. Vi kan anmode kunden om at indbetale et depositum for vores honorar.

4.2 - Kunden betaler, ud over honoraret, omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for kunden, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

4.3 - Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

4.4 - Kunden kan efter anmodning få et honoraroverslag, inden vi begynder på opgave, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. I forbrugerforhold giver vi altid kunden oplysninger om honoraret, inden vi begynder på opgaven.

4.5 - Fisker Advokater forvalter alle kundemidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

4.5 - Fisker Advokater har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

4.6 - Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

5

Fortrolighed, habilitet, insiderhandel og hvidvaskning

5.1 - Alle advokater og ansatte i Fisker Advokater har tavshedspligt i relation til uvedkommende med hensyn til indhold og karakter af kontorets sager samt oplysninger i øvrigt fra kunden og om kunden.

5.2 - Fisker Advokater har etableret særlige regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter ved modtagelsen af sagen og at håndtere interessekonflikter, som eventuelt måtte opstå undervejs.

5.3 - Alle i Fisker Advokater er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi skal derfor bl.a. indhente og opbevare oplysninger til identifikation af kunden og oplysninger om kundens ejer- og kontrolstruktur til identifikation af de reelle ejere, hvis kunden er en juridisk person.

6

Ansvarsbegrænsning

6.1 - Fisker Advokater er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for følgerne af fejl, der begås af firmaets partnere og juridiske medarbejdere.

6.2 - Fisker Advokaters erstatningsansvar, herunder enhver ejer og ansat advokats erstatningsansvar, er begrænset til den lovpligtige ansvarsforsikrings dækningsmaksimum. Forsikringens dækningsmaksimum er på kr. 5 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en kunde for en skade kan ikke overstige kr. 5 mio.

6.3 - Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og lignende indirekte tab.

6.4 - Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgaven til, eller som kunden har antaget efter vores henvisning.

6.5 - Fisker Advokater rådgiver alene om danske juridiske forhold. Hvis advokatopgaven forudsætter rådgivning om udenlandsk lovgivning, anbefaler vi kunden at engagere lokale advokater. Vores bistand i sådanne dele af opgaven udgør ikke rådgivning om udenlandske retsforhold.

6.6 - Fisker Advokater har tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø.

7

Markedsføring

7.1 - Fisker Advokater kan i sin markedsføring henvise til, at Fisker Advokater har fungeret som advokat for kunden i relation til opgaven.

8

Lovvalg og værneting

8.1 - Enhver tvist mellem en kunde og Fisker Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

8.2 - Eventuelle tvister skal indbringes for den i medfør af retsplejeloven kompetente danske domstol.

9

Regler for advokaterhvervet

9.1 - Vi henviser til Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) vedrørende den lovgivning, der gælder for advokater, og Advokatsamfundets regler i øvrigt, idet alle advokater hos Fisker Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

9.2 - Der kan indgives klage over advokaters adfærd og salær. Klage sker ved indgivelse af digital klage til Advokatnævnet.

Advokatsamfundets vejledning om digital klagesagsbehandling kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside:

https://www.advokatsamfundet.dk

Advokatnævnets adresse er følgende:

Det Danske Advokatsamfund
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Tlf. 33 96 97 98

Kontakt os